Dobrodošli na Key4S GReEn


Key4s GReEn (Green Renewable Energy) Tim eksperata pruža usluge zasnovane na savremenim trendovima i dobrim praksama u oblasti razvoja i izgradnje kapaciteta obnovljvih izvora energije (Zelene Energije).

Zelena Energija obezbeđuje korisnicima energetsku nezavisnost, a kapaciteti za njenu proizvodnju se obezbeđuju iz obnovljivih izvora. Key4S GReEn Tim stručnjaka je specijalizovan za razvoj kapaciteta i primene najbolje prakse u sledećim segmenta obnovljivih izvora energije:

 • SOLARNA ENERGIJA
 • GEOTERMALNA ENERGIJA
 • BIOMASA
 • UPRAVLJANJE OTPADOM
 • Usluge


  U oblasti obnovljivih izvora energije GReEn Tim će vam preneti znanje i iskustvo pružajući usluge:

  • Analize potreba klijenata i raspoloživih kapaciteta
  • Izrade idejnih rešenja i studija izvodljivosti
  • Projektovanja usvojenih rešenja
  • Izbora tehnologije i izrade plana implementacije
  • Implementacije i puštanje u eksploataciju rešenja
  • Izbora i obezbeđivanje izvora finansiranja
  • Podrške u eksploataciji
  IZRAČUNAJTE VAŠU UŠTEDU

  GReEn


  Key4S GReEn Tim stručnjaka je specijalizovan za razvoj kapaciteta i primene najbolje prakse u obnovljivim izvorima SOLARNE ENERGIJE

  SOLARNA ENERGIJA

  Solarne elektrane su instalacije koje proizvode električnu energiju, nalaze se na krovu objekta ili slobodnoj površini. Proizvedenu električnu energiju solarne centrale koriste za sopstvene potrebe potrošnje električne energije. Postepeni pad cena solarnih panela, učinili su da solarne centrale od 10 do 150kW i kod nas postanu ekonomski isplative nakon 6 ili više godina, kroz uštedu na potrošnji električne energije iz mreže. Kod stalne potrošnje el. energije tokom dana, solarne centrale mogu da pokriju do 70% utrošene električne energije. Uslov je da postoji osnovna potrošnja električne energije kontinualno tokom dana.

  IZRAČUNAJTE VAŠU UŠTEDU

  GEOTERMALNA ENERGIJA

  Reč geotermalna potiče od kombinacije grčkih reči geo (zemlja) i therme (toplota). Geotermalna energija odnosi se na toplotu Zemljine unutrašnosti koja u samom središtu dostiže temperaturu između 4.000 i 7.000 °C što je otprilike jednako temperaturi površine Sunca. Čak i nekoliko kilometara ispod površine, temperatura može biti preko 250 °C. U principu, temperatura poraste za jedan stepen Celzijusa svakih 30 – 50 metara dubine nezavisno od lokacije. Ova toplota se može koristiti u vidu pare ili tople vode i upotrebiti se za zagrevanje objekata ili proizvode električne energije.

  BIOMASA

  Biomasa je karbon-neutralni obnovljivi izvor energije koji je konstantno dostupan u eko-sistemima. U biomasu spadaju i biorazgradivi delovi nusproizvoda drvne industrije, otpaci i ostaci biološkog porekla iz poljoprivrede (što podrazumeva biljne i životinjske materije), kao i industrijskog i komunalnog otpada. Sagorevanjem biomase dobija se toplotna energija koja se donedavno najčešće koristila za grejanje, kuvanje ili zagrevanje tople vode. U poslednjoj deceniji biomasa se upotrebljava i za proizvodnju električne energije. U energetske svrhe može se takođe koristiti i biogorivo, dobijeno konvertovanjem biomase u tečno stanje, kao i biogas, dobijen razlaganjem različitog biološkog otpada u gasovito stanje.

  UPRAVLJANJE OTPADOM

  Pod otpadom se podrazumeva svaki materijal ili predmet koji nastaje u toku obavljanja proizvodne, uslužne ili druge delatnosti, predmeti isključeni iz upotrebe, kao i otpadne materije koje nastaju u potrošnji i koje sa aspekta proizvođača, odnosno potrošača nisu za dalje korišćenje i moraju se odbaciti. Neadekvatno upravljanje otpadom predstavlja jedan od najvećih problema sa aspekta zaštite životne sredine Republike Srbije i isključivo je rezultat neadekvatnog stava društva prema otpadu.

  Kontaktirajte nas


  Rado ćemo odgovoriti na sva Vaša pitanja!

  Adresa


  Milovana Milovanovića br. 2,

  11000, Beograd

  Radno vreme


  Ponedeljak - Petak: 08:00 - 17:00

  Subota - Nedelja: Zatvoreno

  Kontakt


  Telefon: +381 11 7619 048

  Email: green@key4s.eu